ساز و کار های خفتگی دانه سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ 22:1

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

تست زیست 2 فصل 3 دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ 11:29

فصل 3

 

45- كدام نوع سلول گيرنده عمدتاً مسئول بينايي در نور كم است و كدام نوع نسبت به نور حساسيت كمي دارد؟

 

1) استوانه اي ها – استوانه اي ها    2) استوانه اي ها – مخروطي ها 

3) مخروطي ها – مخروطي ها          4) مخروطي ها – استوانه اي ها

 

46- گيرنده هاي شيريني و تلخي به ترتيب در كجاي سطح زبان قرار دارند؟

1) عقب – طرفين             2) جلو – طرفين          3) عقب – جلو          4) جلو – عقب

 

47- قرنيه چشم حاصل تغييرات كدام يك از بخش هاي زير است؟

1) شبكيه                   2) صلبيه             3) عنبيه             4) مشيميه

 

48- تغذيه بافت هاي چشم به عهده كدام پرده است؟  

1) شبكيه     2) صلبيه      3) عنبيه         4) مشيميه

 

49- كدام نوع محرك به طور مستقيم سلول هاي مژك دار شنوايي

 را در بخش حلزوني تحت تأ ثير قرار مي دهد؟

1) الكتريكي            2) شيميايي               3) نوري            4) مكانيكي

 

50- براي اصلاح نزديك بيني و دوربيني به ترتيب از راست به چپ چه نوع عينكي لازم است؟

1) محدب – مقعر           2) مقعر – محدب           3) محدب – محدب              4) مقعر – مقعر

 

51- دو محيط شفاف چشم از خارج به داخل به ترتيب عبارتند از:

1) قرنيه – زلاليه                2) قرنيه – عدسي            

3) زلاليه – عدسي          4) عدسي – قرنيه

 

52- هرگاه قطر چشم در جهت محور نوري و تحدب عدسي بيش تر از حد معمول باشد كدام حالت است و چگونه اصلاح مي شود؟

 

1) نزديك بيني – عدسي محدب    2) نزديك بيني – عدسي مقعر

3) دوربيني – عدسي محدب         4) دوربيني – عدسي مقعر

 

53- كدام يك از انواع گيرنده ها سازش ناپذيرند؟ 

1) فشار       2) گرما          3) درد         4) سرما

 

54- عدسي چشم به وسيله رشته هايي به كجا وصل مي شود ودر كدام بيماري كدر مي شود؟

1) ماهيچه هاي مژكي – آب سياه     2) عنبيه – آب مرواريد

3) عنبيه – آب سياه          4) ماهيچه هاي مژكي – آب مرواريد

 

55- امكان تشخيص اشياي نزديك در تاريكي توسط وجود چه گيرنده هايي در موهاي سبيل گربه ميسر است؟

1) مكانيكي         2) شيميايي                3) نوري            4) دما

 

56- در كدام يك تصوير ايجاد شده در چشم از بخش هاي مختلف تشكيل شده است؟

1) پلاناريا              2) خرس               3) ملخ          4) گربه

 

57- از بين رفتن كدام يك باعث كري كامل مي شود؟

1) پرده صماخ           2) استخوان هاي گوش مياني                

3) مجاري نيم دايره               4) حلزون

 

58- گيرنده هايي در سرخرگ هاي گردن و در قوس آئورت وجود دارد كه نسبت به كاهش اكسيژن حساسند، اين گيرنده ها از چه نوع بايد باشند؟

1) مكانيكي                   2) شيميايي                  3) فشار                  4) لمس

 

http://oveyssi.blogfa.com/منبع
نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

بافت های گیاهی دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ 11:11

تعریف بافت و انواع آن

مجموعه سلولهایی كه ساختار یكسانی داشته باشند و كار واحد و مشخصی را انجام می‌دهند بافت می‌گوییم. بافتها را بر حسب خاستگاه، ساختار و نوع وظیفه‌ای كه به عهده دارند گروه‌بندی می‌كنند.

اما به‌طور كلی بافتهای گیاهی به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:

.1بافتهای مریستمی

.2بافتهای غیر مریستمی.

 

 

بافتهای مریستمی

سلولهای این بافت توانایی تقسیم شدن، سازندگی و سازمان‌دهی دارند. این ویژگیها اهمیت كار بافت مریستم را در زندگی گیاه مشخص می‌سازد و شناسایی آنها به كمك میكروسكوپ آسان است، زیرا بافت مریستمی سلولها چند وجهی با دیواره نازك، سیتوپلاسم متراكم و هسته درشت. واكوئلهای ریز داشته و در بین سلولهایش فضای خالی وجود ندارد.

بافتهای مریستمی خاستگاه سایر بافتهای گیاهی هستند و در رأس ساقه و ریشه در جوانه‌های جانبی و در محل فعالیت حلقه‌های زاینده (كه سبب افزایش قطر ریشه و ساقه می‌شوند) وجود دارند

 

بافتهای غیر مریستمی

به بافتهای غیر مریستمی بافتهای دائمی نیز می‌گویند. سلولهای حاصل از تقسیم بافت مریستم به تدریج تمایز یافته، هر دسته شكل ویژه‌ای پیدا می‌كنند و كار معینی را به‌عهده می‌‌گیرند. به این ترتیب از بافت مریستمی بافتهای گوناگون حاصل می‌آید که حالت مریستمی ندارند.

بافتهای غیر مریستمی عبارت‌اند از: پارانشیم، كلانشیم، اسكلرانشیم، بافت ترشحی، اپیدرم و بافتهای هدایت كننده.

 

—سازمان بندي سلول هاي گياهان

در برش ساقه و ريشه گياهان علفي سه بخش ديده مي شود :

(1روپوست(سلولهای روپوست پوشاننده سطح هستند)

(2پوست(بافتي كه بين روپوست و استوانه مركزي را پر می کند)

(3استوانه مركزي

.Iحاوي دستجات  آوندهای چوبی و آبکش

.II بافت مغز(فضای بین دستجات آوندی را در استوانه مركزي را پر مي كند )

 سلول هاي بسياري از بخش هاي بدن جانوران براي ترميم، رشد يا توليد مثل تقسيم مي شوند

اما در گياهان تقسيم سلولي فقط در چندمنطقه خاصي که مناطق مريستمي نام دارد ،انجام مي شود

مناطق مريستمي محل تولید بافت هاي مختلف گياهان مي باشد

مهمترين مناطق مريستمي در گياهان جوان و علفي مريستم هاي راسي مي باشند

محل مريستم راسي

(1 در نوك ساقه ها و شاخه هاي جانبي

(2کنار برگها

(3نزديك نوک ريشه (زیر کلاهک)

منشاء مریستم ها: سلولهای بنیادی

 

—سلول هاي بنيادي

—گروهي از سلول هاي راسی سلول هاي بنيادي نام دارند

ويژگي سلول هاي بنيادي:

اندازه كوچك دارند(حجم سیتوپلاسم کم است)

هسته درشت دارند

نسبت هسته به سیتوپلاسم بالایی دارند - مشابه اسپرم

فاقدواكوئل هستند

قدرت تقسیم و تمایز دارند

 نقش سلول هاي بنيادي

از تقسيمات سلول هاي بنيادي مريستم ها بوجود مي آيند

در نهايت مريستم ها تقسيم و سه بافت اصلي گياه را بوجود مي آورند

 —عوامل حفاظت کننده مريستم ها

.Iكلاهك ريشه از مريستم نوك ريشه محافظت مي كند

در راس ساقه وظيفه حفاظت از مريستم بر عهده برگ هاي جوان يا فلس هاي جوان است

 

—گياهان داراي سه بافت اصلي مي باشند

بافت روپوست ( اپيدرم )

بافت زمينه اي ایجاد کننده  بافت پارانشيمي و مغز

بافت هادي ایجاد کننده   آوند چوب  و آوند آبكش

 

محل روپوست( اپیدرم)

بخش بیرونی ساقه

بخش بیرونی ریشه

بخش هاي جوان گياه مانند 

•برگها

•ميوه و

•بخش هاي گل

كوتيكول

سلول هاي روپوستي ماد ه اي كوتيني را به شکل لایه ای به نام پوستك (كوتيكول) ترشح مي كنند.

كوتين پلي مري از اسيد هاي چرب بلند(موم) است.

نقش پوستك: 

•جلوگیری از تبخير آب ،

•جلوگیری از حمله ي ميكروب ها و

• جلوگیری از اثر سرما به سلول هاي زيرين خود می باشد

 

انواع سلولهای  روپوست

.Aدر روپوست اندامهای هوایی : 

(1سلول نگهبان روزنه

كرك ها

.Bدر روپوست ریشه: تار كشنده

 —پوست ساقه :

—سلول هاي پوست بين روپوست و بافت هاي آوندي قرار مي گيرد.

— پوست چند نوع بافت دارد كه عبارتند از :

—1- بافت پارانشيمي

— 2- بافت كلانشيمي

— 3- بافت اسكلرانشيمي

 

1- بافت پارانشیمی

ویژگی های بافت پارانشیم :

—سلول هاي بافت پارانشيمي بزرگ اند ،

— ديوار ه ي نازك دارند ،

—معمولا ديواره دوم ندارند

—زنده و فعال هستند.

—سلول هاي جوان پارانشيمي قدرت تقسيم نيز دارند.

—بين سلول هاي پارانشيمي فضاي بين سلولي زيادي وجود دارد.

—سلولهای پارانشیمی فراوان‌ترین انواع سلولها بوده و تقریباً در همه بخشهای عمده گیاهان عالی اغلب به حالت فعال یافت می‌شوند.

 

نقش بافت پارانشیم:

—فتوسنتز ،

—ترشح ،

—ذخير ه ي مواد غذايي و آب دخالت دارند.

كلرانشيم

پارانشيم فتوسنتز كننده ، كلرانشيم نام دارد و در بخش هاي سبز رنگ گياه ديده مي شود.

سلول های میان برگ نوعی کلرانشیم هستند

2- بافت کلانشیمی

—ویژگی سلول هاي كلانشيمي:

—سلول هاي كلانشيمي ديوار ه ي دارند که بعضی بخش های آن ضخيم تراست

— قابليت رشد خود را حفظ كرده اند ، و هماهنگ با رشد گیاه رشد می کنند.

—گاهي كلروپلاست دارند و فتوسنتز مي كنند.

—محل سلول هاي كلانشيمي:

—در بخش خارجي پوست اندام هاي هوايي جوان

—در دمبرگ

—در دمگل

—درکاسبرگ

 

—مقایسه بافت پارانشيم و كلانشيم :

1-- در بافت پارانشيم ديواره سلولي نخستين نازك است ولي در بافت كلانشيم ضخيم مي باشد

2-- اندازه سلولي در بافت پارانشيم كوتاه ولي در بافت كلانشيم سلول ها طويل ترو دراز مي باشند

 -3-فتوسنتز وظيفه ي اصلي پارانشيم مي باشدولی کلانشیم گاهی فتوسنتز می کند

 

—۳-بافت اسكلرانشيم :

بافت استحكامي مرده در گياهان مسن و چوبي مي باشند

ويژگي های بافت اسكلرانشيم

ديواره سلولي دومين از جنس چوب ( لیگنين‌ ) دارند

پس از بلوغ میمیرند (پروتوپلاسم مرده و غير فعال دارند وغشا، هسته، سيتوپلاسم و اندامك ها در سلول های بالغ آنها از بين رفته اند)

انواع سلول هاي بافت اسكلرانشيم:

- 1»» فيبر

- 2»»اسكلروئيد

 

 

فيبرها:

سلول های فیبر دراز ،كشيده و مرده مي باشند 

ساير ويژگي هاي بافت اسكلرانشيم ‌مثل (پروتوپلاسم مرده ) وداشتن ديواره سلولي دوم از جنس لگنين‌ را دارند

نقش فيبرها:

در ميان بافت هاي ديگر قرار مي گيرند وباعث استحكام بخشيدن به ساير بافت هاي مجاور مي شود

مثال :فيبرهاي آبكشي كه باعث استحكام بخشيدن به سلول هاي آوند آبكش مي شوند

 -2اسكلرئيدها:

سلول هاي كوتاه و منشعب مي باشند

ساير ويژگي هاي بافت اسكلرانشيم ‌مثل (پروتوپلاسم مرده ) وداشتن ديواره سلولي دوم از جنس لیگنين‌ را دارند

نقش اسكلروئيدها:

بيشتر در پوشش دانه ها و ميوه ها يافت مي شوند.

—مغز ساقه

—مغز بسياري از ساقه هاي علفي از بافت پارانشيمي ساخته شده است.

—سلول هاي مغز داراي فضاي بين سلولي فراوان هستند.

— سلول هاي مغز معمولاً مواد غذايي ذخيره مي كنند.

— اشعه ي مغزي :

— بخشي از مغز كه در ميان دسته هاي آوندي قرار مي گيرد ، اشعه ي مغزي نام دارد.

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ 9:50

 

نمونه سوال

1- الف) در آزمایش آقای پاستور ، در رد نظریه‌ی خلق‌الساعه ، لوله‌ی s شکل ( خمیده ) به چه 

                   دلیل استفاده شد ؟

     ب ) یکی از تفاوتهای فرضیه و نظریه را بنویسید .

                                                                                                                                  

 دانش آموزی دو عکس که از میکروسکوپ الکترونی گرفته شده بود به کلاس آورد تا به معلم و دانش آموزان نشان دهد . یک عکس از سلول موش بود و عکس دیگر از سلول لوبیا. او فراموش کرده بود نام تصاویر را یادداشت کند . تشخیص دهید کدام عکس مربوط به کدام سلول است ؟

a) هسته ، چند ریبوزوم ، واکوئل مرکزی (واکوئل بزرگ) .                                                                                                                                                                                   

b) غشای پلاسمایی ، واکوئل ، لیزوزم .

3- در سلولهای لنفوسیت کدام اندامک فعالیت وگسترش بیشتری دارد ؟ چرا ؟

4- چرا اگر کمی سفیده ی تخم مرغ راگرم کنیم ، می بندد ؟

5- چرا روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین D است ؟

6-در یک زمین کشاورزی نیتروژن خاک کاهش یافته است . باآزمایش بر روی این خاک متوجه شدند مقدار آمونیاک در آن زیاد است . با افزایش چه نوع باکتری به این خاک کمبود نیتروژن آن برطرف می شود ؟

چرا؟                                                                                                                                                                                                                                 

8  – بر روی بروز صفات زیر معمولا کدام عامل مؤثر است ؟

      الف ) چاقی                     ب ) رنگ گل لاله عباسی                                        5/
 

9- الف ) کدامیک از بیماریهای زیرقابل درمان است ؟ ب) بوسیله ی کدام نمک معدنی قابل درمان است ؟

A ) کرتینیسم                         B ) آنمی

      ب) ویتامینهای گروه B چه نقشی دارند ؟                                                                                75/

                                                                                                                                                                         

10- بدن برای دفاع در برابر ویروس ، چه روشی به کار می برد ؟

75/2- الف ) بیشتر بیماریهای واگیر حاصل تغذیه کدام گروه از باکتریها هستند ؟

      ب ) چرا بیشتر واکسنها را بیشتر از یکبار به فرد تزریق می کنند ؟

      ج) یک باکتری رانام ببرید که از راه بریدگی عمیق پوست وارد بدن می شوند ؟

                                                                                                                                     75/

13- الف ) در زنجیره ی غذایی     روباه                خرگوش                  هویج ، انرژی باقیمانده ازنورخورشید در کدامیک از موجودات این زنجیره کمتر است ؟ چرا ؟

                                                                                                                                    75/

 14الف )  باکتریها هر 20دقیقه یکبار تقسیم میشوند وهزاران باکتری بوجود می آید .

ب ) معمولا تعداد باکتریها در شرایط عادی از حد معینی زیادتر نمی شود .

ج ) وقتی مواد غذایی کافی باشد ، باکتریها به صورت این نمودار رشد می کنند .                           75/         

15- الف) در عمل فتوسنتز انرژی نور خورشید به کدام انرژی تبدیل می شود ؟

  ب) این عمل در کدام قسمت از برگ بیشتر انجام می گیرد . چرا ؟

 ج ) گلوکز حاصل از عمل فتوسنتز به صورت چه مولکولی در گیاه ذخیره می شود ؟                                                                                                                        

16 – الف) اگر به فردی با گروه خونی A ، گروه خونیB تزریق شود چه اتفاقی می افتد . چرا ؟

      ب) بر روی دو قطره خون فردی ، سرم ضد A ( آنتی کورA) و سرم ضد B ( آنتی کور B )اضافه شد                   و خون فرد باهیچکدام لخته نشد ، گروه خونی فرد چیست ؟                                               

17– فرد ماده ای دارای   8 کروموزوم است . الف ) سلول جنسی آن چند کروموزوم دارد ؟

ب ) پس از پایان تقسیم میوز چند سلول جنسی تولید می شود ؟

ج ) دو تفاوت سلول جنسی نر و ماده را بنویسید .                                                         1

18 – اگر در یک مولکول  DNA ، 150 نوکلیوتید و جود داشته باشد و تعداد A برابر 45 باشد ، تعداد T  , C , G     را مشخص نمایید .                                                                                        1
 

19 – الف ) چرا صدف بدن نرمتنان ، سالها پس از مرگشان باقی می ماند ؟

        ب ) چرا برای نگهداری جنین انسان از الکل استفاده می کنند ؟

       ج ) چرا برای نگهداری ماهی ،  در قدیم از شورکردن استفاده می شد ؟                               1

20 – الف ) چرا ویروس را انگل اجباری درون سلولی می نامند ؟

        ب ) چرا ایدز را بیماری خطرناکی می دانند ؟                                                              1

21 – الف ) شرایط تشکیل تورب و زغال سنگ کامل چه تفاوتی با هم دارند .

       ب ) سوزاندن بیش از اندازه زغال سنگ چه تأثیری بر آب و هوا دارد . چرا ؟                      1         

22- الف ) در یک جنگل درخت راش یک کارخانه چوب بری زده شده است . گونه شاخص و گونه قالب این اکو سیستم را نام ببرید .

    ب ) چرا کرم خاکی زندانی محیط زیست خود است . این محیط چه ویژگی دارد ؟                    1    

 

23- برای هر یک از جملات زیر یک دلیل ذکر کنید :

الف ) با آنکه الیاف موجود در غذا جذب بدن نمی شود اما خوردن آن لازم است .

ب ) از روغن های مایع بیشتر از روغن های جامد استفاده کنید .

ج ) لوبیا با آنکه مقدار زیادی پروتویین دارد اما به تنهایی برای رشد و ترمیم مناسب نیست .

د ) بهتر است آبلیمو را در پایان پختن به غذا اضافه کنیم .

ه ) افزودن گلوتامات منوسدیم به عنوان چاشنی به فراورده های گوشتی ممنوع شده است .     25/1

 24 –شهری در شمال کشور ایران 220 کیلومتر مربع مساحت دارد . رشد جمعیت این شهر رو به افزایش است . در سرشماری سال 83 جمعیت مردم 4800000 نفر بوده است .

الف ) آیا اکوسیستم این شهر در اوج است . چرا ؟

ب ) دو عامل که در افزایش جمعیت این شهر مؤثر بوده است را نام ببرید .

ج ) برای تخمیمن تعداد افراد این شهر چه روشی را پیشنهاد می کنید .

د ) یکی از عوامل اصلی محدودکننده جمعیت این شهر را نام ببرید .

ه ) تراگم مردم این شهر در سال 1383 چقدر بوده است ؟                                       2

25 – پوسیدگی اصلی توسط کدام یک از عوامل زیر صورت می گیرد . چرا ؟

       الف ) آنزیمهای موجود در سلول های جانداران . زیرا بلافاصله پس از مرگ شروع به تخریب می کنند .

      ب ) جانوران مردارخوار. زیرا باعث ازهم گسیختگی بافتها می شوند  .

     ج ) تجزیه کنندگان . زیرا مواد آلی اجساد را به واحدهای سازنده آنها تبدیل می کند .

     د ) باکتریها و قارچها . زیرا مواد آلی اجساد را به مواد معدنی تبدیل می کند .            25/

 

                                                

  

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

سوالات طبقه بندی شده علوم زیستی و بهداشت فصل 6 تا8 یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ 9:40

فصل ۶

جلسه َ1 – صفحه 52-49

1-دانشمندان از شباهت ها و تفاوت ها بین موجودات زنده چه استفاده ای می کنند؟

2- چرا هر انسان موجودی منحصر به فرد  است؟

1) الف: چرا تزریق خون از حیوان به انسان نتیجه بخش نبود؟

ب : چرا در بعضی موارد انتقال خون از یک انسان به انسان دیگر موجب مرگ می شود؟

ج: لندشتاینر چه موضوعی را کشف کرد ؟

2) چند نوع گروع خونی وجود دارد؟  نام ببرید.

3) الف : گروه خونی A دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

ب : گروه خونی B دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

ج : گروه خونی AB دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

د : گروه خونی O دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

4) الف : اگر به گروه خونی A گروه خونی B تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

ب : اگر به گروه خونی A گروه خونی AB تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا ؟

ج : اگر به گروه خونی A گروه خونی O تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

5) الف : اگر به گروه خونی B گروه خونی B تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

ب : اگر به گروه خونی B گروه خونی A تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

ج: اگر به گروه خونی B گروه خونی AB تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

د: اگر به گروه خونی B گروه خونی O تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

6) سؤالات تشخیص گروه خونی

الف : اگر خون فردی با ضد A رسوب کند و با ضد B رسوب نکند چه گروه خونی است؟

ب : اگر خون فردی با ضد A رسوب کند و با ضد B رسوب کند چه گروه خونی است؟

ج: اگر خون فردی با ضد A رسوب نکند و با ضد B رسوب کند چه گروه خونی است؟

د: اگر خون فردی با ضد A رسوب کند و با ضد B رسوب نکند چه گروه خونی است؟

و) رسم جدول گروه های خونی

7) از اثر انگشت چه استفاده ای می کنند؟ چرا ؟

جلسه َ2 – صفحه 55- 53                               

1) علت ثابت ماندن صفات چیست ؟

2) علت به وجود آمدن شباهتها یا تفاوت ها چیست؟

3) ارتباط میان نسلها از راه چه سلولهایی صورت می گیرد؟

4) سلول تخم چگونه به وجود می آید؟

5) عمل لقاح را تعریف کنید.                    

6- بر چه اساسی گفته می شود ماده وراثتی (DNA) در هسته سلول های جنسی قراردارد؟

6) الف : تفاوت سلول جنسی نر و ماده چیست؟

ب : شباهت سلول جنسی نر و ماده چیست؟

7) تفاوت سلول جنسی با سایر سلول های بدن چیست؟

ب :سلولهای جنسی در چه اندامهایی بوجود می آیند؟

8) تقسیم میوز را تعریف کنید.

9) الف : تعداد کروموزوم های سلول عادی انسان چقدر است؟

ب : تعداد کروموزوم های سلول جنسی انسان چقدر است ؟

10) اگر شامپانزه 48 کروموزومی باشد سلول جنسی شامپانزه چند کروموزومی است؟

11) تفاوت میوز نر و ماده را بنویسید.

12) تفاوت های تقسیم میتوز و میوز را بنویسید.

جلسه َ3 – صفحه 58- 55

1) تفاوت کروموزوم و کروماتین چیست ؟

2) کروماتین از چه مولکولهایی ساخته شده است؟

3) الف : واحدهای سازنده DNA چه نام دارد؟

ب : هر یک از این واحدها از چه مولکولهایی تشکیل شده است؟

ج : چند نوع باز آلی در مولکول DNA دیده می شود؟ نام ببرید. 

4) ساختمان مولکول DNA را شرح دهید.

5 ) بازهای مکمل را نام ببرید.

6- زمانی که مولکول DNA کشف شد باید به دو پرسش اساسی پاسخ داده می شد آن دو پرسش را بنویسید.

6) همانند سازی را شرح دهید.

7) تنها مولکولی که میتواند شبیه به خود را بسازد ................... نام دارد.

8) الف : در تقسیم سلولی کدام بخش از سلول به طور مساوی تقسیم می شود؟

ب : در این بخش کدام مولکول به طور مساوی تقسیم می شود؟

9) الف : اطلاعات وراثتی در چه مولکولی ذخیره شده است؟

ب : بر روی این مولکول اطلاعات ساخته شدن چه مولکولی ذخیره شده است ؟ چرا؟

10 – مولکول DNA  چکونه اطلاعات را منتقل می کند؟

جلسهَ4– صفحه 61-58

1) چه عواملی در بروز صفات مؤثرند؟

2) چرا کاشتن هسته خرما در مناطق آذربایجان بی نتیجه است؟

3) برای رشد دانه خرما کدام یک از عوامل بروز صفات را بهتر است تغییر دهیم؟ چرا؟

4) آزمایشی شرح دهید که اثر محیط را بر بروز صفات نشان دهد؟

5) الف : رشد قد تحت تأثیر هورمون است. این هورمون در کدام غده ترشح میشود؟

ب : این غده در کجا قرار دارد؟

ج: هورمون ترشح شده بر کدام قسمت از بدن و چگونه اثر می گذارد؟

د : اگر ترشح این هورمون کم یا زیاد شود چه اختلالاتی در رشد خرما ایجاد می شود؟

فصل 7

جلسه َ5 – صفحه 66-62

1)

2) مواد آلی در بدن موجودات زنده چگونه به مصرف می رسند؟

3) چرا باید موجوات زنده با موجودات زنده دیگر در ارتباط باشند؟

4) اکولوژی ( بوم شناسی ) چیست؟

5) الف : اکوسیستم را تعریف کنید.

ب : موجودات در اکوسیستم به چند دسته تقسیم می شوند؟ برای هر یک مثال بزنید.

6) الف : منبع انرژی جهان چیست؟

ب : این انرژی توسط کدام دسته از موجودات در ابتدا دریافت می شود؟

7) موجودات زنده در یک اکوسیستم از نظر غذایی به چند دسته تقسیم می شوند؟

8) زنجیره غذایی را تعریف کنید و برای آن مثال بزنید.

9) شبکه غذایی را تعریف کنید و مثال بزنید.

10) بزرگترین شبکه غذایی چیست؟ آن را تعریف کنید.

11) انرژی نور خورشید در گیاهان به چه صورت ذخیره می شود؟

12) چرا همه مواد آلی یا انرژی ذخیره شده در آنها از یک حلقه زنجیره غذایی به حلقه بعدی
نمی رسد؟

13) در بدن هر موجود زنده انرژی موجود در غذا از چه راههایی تلف میشود؟

14) هرم انرژی چیست؟

15) در کره زمین سالانه چند درصد از انرژی خورشید برای ماده سازی در گیاهان سبز به کار می رود؟

16) منظور از ماده سازی چیست؟

17) برای آنکه مقدار انرژی جذب شده از نور خورشید بتواند غذای کافی برای همه مصرف کننده ها تولید کند زیست شناسان چه تدابیری اندیشیده اند؟

18) الف: هرم ماده را شرح دهید.

ب : چرا هرم ماده، هرم انرژی هم به شمار می رود؟

19) هرم تعداد را تعریف کنید.

20) هرم جثه را تعریف کنید.

21) الف: پوسیدگی را تعریف کنید.

ب : سه عامل مهم در پوسیدگی را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید.

جلسه َ 6 – صفحه 72-66

1) میکروب ها چگونه میتوانند از مواد موجود در جانداران مرده تغذیه کنند؟

2) چرا بخش های نرم تر بدن سریع تر از بخش های سخت پوسیده میشوند؟

3) کدام انرژی به همراه پوسیدگی آزاد می شود؟

4) بوی بد حاصل از بدن جانداران در حال تجزبه به چه علت است؟

5) چه شرایطی برای پوسیدگی لازم است؟

6) الف : رطوبت در پوسیدگی به چه کار می آید؟

ب : در روش مومیایی شدن اجساد چه حالتی به خود می گیرند و کدامیک از شرایط پوسیدگی وجود ندارد؟

7) الف: گرما در پوسیدگی به چه کار می آید؟

ب : چرا جسد ماموت های موجود در سیبری پوسیده نمی شود؟

8) الف: اکسیژن در پوسیدگی چه نقشی دارد؟

ب : تنفس بی هوازی را تعریف کنید.

ج: در این نوع تنفس چه موادی تولید می شود؟

د: تورب در چه شرایطی تولید میشود؟

9) الف: ترکیبات شیمیایی چه اثری بر تجزیه اجساد دارند؟

ب : محلولهای شیمیایی نگهدارنده را تعریف کنید و مثال بزنید.

ج: چرا اسکلت ببرهای دندان شیری پس از سالیان سال سالم باقی مانده است؟

10) اهمیت پوسیدگی در چیست؟

11) الف: مواد زائد به چند دسته تقسیم می شوند؟ برای هریک مثال بزنید.

ب : جرا بعضی از مواد زائد تجزیه ناپذیرند؟

12) الف: به چه منظور نگهداری غذا صورت می گیرد؟

ب : این  کار چگونه انجام می شود؟

ج: غذاها به چند روش نگهداری میشوند؟ هر یک را توضیح دهید.

13) الف: روش پرتودهی چیست؟

ب : شیر برای چه بیماری مورد استفاده قرار می گیرد؟

جلسه َ7 – صفحه 77-73

1)الف: سترون کردن شیر یعنی چه؟

ب : روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟

2)الف: در روش دمای بالا چگونه شیر را استرلیزه می کنند؟

ب : معایب و محاسن این روش را بنویسید.

ج: تا چه مدت چنین شیری را می توان نگه داشت؟

3)الف: روش پاستوریزه کردن شیر چگونه است؟

ب : معایب و محاسن این روش را بنویسید.

ج: این روش توسط چه کسی کشف شد؟

د: کدام بیماری را بوسیله این روش می توان ریشه کن کرد؟

4)الف: چرخه عناصر را تعریف کنید.

ب : مزیت چرخه عناصر در طبیعت چیست؟

5)الف: درصد دی اکسید کربن هوا چند درصد است؟

ب : از چه راهی دی اکسید کربن به مواد آلی تبدیل می شود؟

ج: از چه راهی مواد آلی کربن دار به دی اکسید کربن تبدیل می شوند؟

د: زغال سنگ چگونه به وجود می آید؟

6)الف: ترکیبات نیتروژندار غیر آلی که در خاک وجود دارد چه نام دارد؟

ب : نام دیگر نیترات چیست؟

ج: گیاهان نیترات موجود در خاک را به چه صورت جذب می کنند؟

د: نیترات جذب شده توسط گیاهان به چه موادی تبدیل می شود؟

7)الف: اگر جانداری گیاه را بخورد نیتروژن موجود در بدن گیاه به چه صورت به جاندار منتقل
می شود؟

ب: پس از مرگ گیاهان و جانواران مواد نیتروژندار آلی به چه موادی تبدیل می شوند؟

ج: مواد زائد نیتروژندار بدن ما به چه صورتی دفع میشوند؟

د: چه موجوداتی پس از مرگ مواد آلی نیتروژندار را تجزیه می کنند؟

ه: به نظر شما آیا  ادرار نیز تجزیه می شود؟ به چه ماده ای؟ توسط چه موجوداتی؟

8) کار باکتری های شوره زدا چیست؟

9) الف: کار باکتری شوره گذار چیست؟

ب : این باکتریها چه ماده ای را به شوره تبدیل می کنند؟

10)الف: کار باکتری های تثبیت کننده نیتروژن چیست؟

ب: چند نوع باکتری تثبیت کننده نیتروژن داریم؟

ج: گیاهان چه خانواده ای احتیاج به باکتری های تثبیت کننده نیتروژن دارند؟

د: این گیاهان چگونه به نیتروژن خاک می افزایند؟

11)الف: گازهای مهم موجود در جو را نام ببرید و درصد آنها را مشخص کنید.

ب: از چه راههایی به میزان دی اکسید کربن جو افزوده می شود؟

ج: افزایش دی اکسید کربن چه اثری بر روی جو دارد؟ توضیح دهید.

صفحه 82- 78

1) الف: انرژی نورانی خورشید که به سطح برگ می رسد به چه صورتهایی در می آید؟

ب: بازده تبدیل انرژی چیست؟

ج: در بهترین شرایط بازده تبدیل انرژی چقدر است؟

د: چه محیطی برای رشد گیاهان مناسب تر است؟

ه: بازده تبدیل انرژی نیشکر چقدر است؟

2) الف: چقدر از انرژی غذا در بدن گاو ذخیره می شود؟

ب : چقدر از انرژی به صورت تنفس تلف میشود؟

ج: چقدر از انرژی به صورت ادرار و مدفوع و گاز تلف می شود؟

د: چقدر از انرژی نورانی خورشید در بدن گاو ذخیره می شود؟

3) از نظر اقتصادی محیط زیست خوردن چه غذاهایی باصرفه تر است؟ چرا؟

4)الف: در زنجیره  غذایی چه موادی مرتب تراکم حاصل می کنند؟ مثال بزنید.

ب: ویتامین D در آبهای دریا توسط چه موجوداتی ساخته می شود؟

ج: ویتامین D در کدام بخش از بدن ماهی  ذخیره می شود؟

5) متراکم شدن چه موادی در زنجیره غذایی مضر است؟ دو مثال بزنید.

6)الف: زیستگاه را تعریف کنید.

ب : صخره کنار آب زیستگاه چه موجوداتی می تواند باشد؟

ج: درخت زیستگاه چه موجوداتی می تواند باشد؟

7) الف: زیستگاه حلزون چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

ب: نقش شاخک های حلزون چیست؟

ج: نقش دهان حلزون چیست؟

د: پاهای حلزون چه نقشی دارند؟

ه: نقش صدف حلزون چیست؟

8)تفاوت زیستگاه و اکوسیستم را بنویسید.

9)الف: کرم خاکی در چه زیستگاهی میتواند زندگی کند؟ چرا در سطوح صاف نمی تواند زندگی کند؟

ب: خزه ها در چه محیطی میتوانند زندگی کنند؟

ج: چرا گیاهان گلدار در بسیاری از محیط ها یافت می شوند؟

جلسه َ9 – صفحه 86-82

1)الف: جانداران یک اکوسیستم را از نظر غذایی به چند دسته میتوان تقسیم کرد؟

ب : جامعه یک اکوسیستم را تعریف کنید.

ج: گونه شاخص را تعریف کنید و دو مثال بزنید.

2) کنام چیست؟

3)الف: چه عواملی بر فراوانی گونه ها در یک  زیستگاه اثر می گذارند؟

ب : در یک زیستگاه معتدل در فصل زمستان چه شرایطی وجود دارد؟

ج: در یک زیستگاه معتدل در فصل بهار چه شرایطی وجود دارد؟

د: چند عامل متغیر شرایط محیطی را نام ببرید.

ه: در بیابان چه عاملی بر فراوانی جانداران مؤثر است؟

4)الف: جایگزینی جانداران یعنی چه؟

ب : توالی را تعریف کنید.

ج: اگر سرزمینی بی آب و علف و خشک به محیطی مرطوب بدل شود چه تغییراتی در محیط رخ میدهد؟

د: در چه وقت می گویند اکوسیستم به اوج خود رسیده است؟

ه: چه عواملی می توانند اوج یک اکوسیستم را تغییر دهد؟

5)الف: پراکندگی جانداران را تعریف کنید.

ب: گونه غالب، فراوان، کمیاب را تعریف کنید.

6)الف: از چه راههایی میتوان تعداد افراد هر گونه را تخمین زد؟

ب: روش نمونه برداری را شرح دهید.

ج: استفاده از چارچوب   را در روش نمونه برداری شرح دهید.

جلسه ََ10 – صفحه 94- 88

1)الف: جمعیت را تعریف کنید.

ب : گونه را تعریف کنید.

2) چه عواملی باعث تغییرات تعداد افراد جمعیت میشود؟

3) چرا در مقایسه از سال 1650 تا سال 1850 جمعیت آدمی رشد کمی داشته اما پس از آن جمعیت به شدت افزایش یافته است؟

4) تنها راه کاستن سریع جمعیت چیست؟

5) تراکم جمعیت را  تعریف کنید.

6) الف: چرا پس از وارد شدن انسان به زنجیره غذایی توازن ماده  و انرژی به هم می خورد؟

ب: پیدایش تغییرات اکوسیستمی توسط انسان از چه زمانی آغاز شد؟

7) انسان چه تغییراتی را بر زمین اعمال کرده است؟

8)الف: تعداد جانداران هر اکوسیستم را چه عواملی می تواند مشخص کند؟

ب: منظور از منبع طبیعی چیست؟

ج: رقابت بین انسان و جانداران بر سرچه عواملی معمولاً در می گیرد؟

9) الف: فضولات و سایر آلودگی ها در محیط چگونه تعدیل می یابند؟

ب: انسان چگونه در این چرخه دخالت می کند؟

ج: اختراعات تجزیه ناپذیر انسان را مثال بزنید. چرا این مواد تجزیه نمی شوند؟

10- ورود ترکیبات نیتروژندار به آب چه عواقبی دارد؟

10- رقابت را تعریف کنید.

10) سه مشکل زیست محیطی کشور ما را نام ببرید؟

11) عوامل فرسایش خاک را بنویسید.

12) علت  کمبود آب شیرین چیست؟

13)الف: بقای صنایع در کشور ما به چه عواملی بستگی دارد؟

ب : ذخایر نفتی جهان چقدر است؟

ج: دلایل بحران پایان یافتن نفت را بنویسید.

14) مشکلاتی که امروزه جوامع ما را تهدید می کند نام ببرید.

فصل ۸

جلسه 11 َ- صفحه 100-96

1) الف: به چه موجوداتی میکروب می گویند؟

ب : میکروب شامل چه موجوداتی می شود؟

2)الف: به چه بیماری هایی واگیر گفته می شود؟

ب: عوامل بیماریزا چگونه به بدن انسان منتقل میشوند؟

ج: مهمترین عوامل بیماریزا را نام ببرید.

3) چرا ویروسها را مرز میان موجودات زنده و غیره زنده می دانند؟

4) چرخه زندگی ویرویس را تعریف کنید.

5) ویژگی های ویروس را بنویسید.

6) کدامیک از موجودات مقابل کوچکترند؟ گلبول قرمز، باکتری اشیرشیاکلی، ویروس فلج اطفال

7) ویروس از چه بخشهایی تشکیل شده است؟

8) چرا سلول پس از آلودگی با ویروس نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد؟

9) الف: هر یک از ویروس های ایدز، سرماخوردگی، زگیل، ذات الریه، هپاتیت، اوریون، فلج اطفال بر کدام قسمتهای بدن آسیب می رساند؟

ب: راههای انتشار این بیماری ها را بنویسید.

10) الف: چگونه بدن در مقابل ویروس از خود دفاع می کند؟

ب: ماده ای که سلول از خود ترشح می کند چه نام دارد؟

ج: جنس این ماده چیست؟

11) از ویروس چه استفاده هایی به عمل می آید؟

12)الف: علائم و راههای انتقال سرماخوردگی را بنویسید.

ب : راههای پیشگیری سرماخوردگی را بنویسید.

ج: در چه صورت در موقع سرماخوردگی باید به پزشک مراجعه کرد؟

د: منظور از باکتری های انگل چیست؟

ه: بیشتر بیماری های واگیر توسط کدام دسته از باکتریها حاصل میشوند؟

و: آیا همه بیماری زاها انگل اند؟ مثال بزنید.

ح: باکتریهای ساپروفیت را تعریف کنید.

خ: باکتری ها چگونه مواد لازم برای سلول خود را فراهم می کنند؟

جلسه َ13 – صفحه 108- 103

1) الف: در چه صورت یک فرد پس از رو به روشدن با عوامل بیماری زا بیمار میشود؟

ب : خطوط دفاعی بدن را نام ببرید.

ج: هر یک از این خطوط چه وقت فعال می شوند؟

2)الف: سطح خارجی بدن چگونه از ورود میکروبها محفاظت می شود؟

ب: پوست در سطح خود از چه بخشهایی تشکیل شده است؟

3) الف: چند نوع بریدگی در سطح پوست وجود دارد؟

ب : اگر پوست بریده شود چگونه از ورود میکروبها جلوگیری میشود؟

4)الف: چرا بریدگی های عمیق خطرناک ترند؟

ب: مراحل بسته شدن زخم در بریدگی مختصر را شرح دهید.

ج: مراحل بسته شدن زخم در بریدگی عمیق را شرح دهید.

5) ویژگی های باکتری عامل مولد کزاز را بنویسید.

6)الف: گلبولهای سفید به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟

ب: کار گلبول های سفید چیست؟

ج: گلبولهای سفید چه موادی را از بین می برند؟

7)الف: لنفوسیت ها چگونه از بدن دفاع می کنند؟

ب: چرا می گویند عمل پادتن ها اختصاصی است؟

ج: ماده بیگانه و پادتن که بر روی هم اثر می گذارند چه ویژگی باید داشته باشند؟

8) الف: فاگوسیت ها چگونه از بدن دفاع می کنند؟

ب: منظور از بیگانه خواری چیست؟

9) الف : نخستین واکسن توسط چه کسی کشف شد؟

ب : واکسن بر روی چه عملی در بدن به کار می رود؟

ج: نخستین واکسن بر ضد کدام بیماری بود؟

10) راههای مبارزه شیمیایی علیه بیماری ها را بنویسید.

11) الف :روش شیمی درمانی را تعریف  کنید.

ب : این روش برای چه بیماری هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

12)الف: آنتی بیوتیکها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب : برای مبارزه بر علیه چه جاندارانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

 

 

سوالات تشریحی فصل اول علوم زیستی

1 -الف) فرضيه چيست؟ ب) در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟ 2-الف) يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد. ب) پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟

3- آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟

4- علوم زيستي چيست؟

5- روش علمي حل مسايل چيست؟چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

6- ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟

7-آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟

8- آزمايش ساده اي مورد نظريه خلق الساعه(پيدايش خود به خودي موجودات زنده )بنويسيد؟

9- روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

10- فرضيه را تعريف كنيد در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

11- فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

12- منظور از روش علمي چيست؟

13- چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهيها بنويسيد؟

14- آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

15- علوم زيستي را تعريف كنيد و دو گروه اصلي آن را بنويسيد؟

16- دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

17- روش علمي را تعريف كنيد و مراحل آن را بنويسيد؟

18- هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغييرها به جز يكي از مورد آزمايش است ،ثابت باشد،اين كار چه لزومي دارد؟

19- نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

20- شش مرحله از مراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد؟

21- در روش علمي پس از فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

22- يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي را بنويسيد؟

23 – پژوهشهاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور استفاده مي شود؟

24- چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

25- چرا نمي توان پاسخ همه ي پرسشها را با روش علمي بدست آورد؟

26-در آزمايش ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

27- فرضيه ردي در مورد پيدايش مگسها بنويسيد؟

28- پژوهش هاي كاربردي علوم زيستي به چه منظوري انجام ميشود؟

29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟

 

 

 

 

 سئوالات تشريحي فصل دوم علوم زيستي

1- مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

2- آيا غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد؟

3- يك نقش ديواره سلولي را بنويسيد؟

4- چه بخشي از سلول سبب استحكام بخشيدن به سلول است؟

5- اندامكهاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

6- مادة اصلي كروماتين چه نام دارد؟

7- آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

9- نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

10- كروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعريف كنيد؟

11- براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري ب ـ ريبوزم ج‌- ديوارة سلولي د‌- كلروپلاست

12- چرا بيشتر ريبوزمهاي روي شبكة آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

13- در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

14- سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

15- چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

16- مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامكهاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

17- هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

18- اندام چيست؟(با ذكر دو مثال)

19- نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

20- فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

21-هر يك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول ب‌- آزاد كردن انرژي مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي د- ساختن پروتئين

22-انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

23- دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

24- محل كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

25- تومور، كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

26- اجزاي اصلي سلول را نام ببريد؟

27- اندام را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

28- وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

29- در زمان تقسيم، رشته كروماتين با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

30- محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببريد؟

32- شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

33- از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

34- هر يك از وظايف زير به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسايي سلولهاي مجاور ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35- سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسكلت سلولي چيست؟

37- پروتئين سازي و تجزيه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

 

 

سئوالات تشريحي فصل سوم علوم زيستي

 

1-هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

ـ گليكوژن ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتيين و تري گليسريد چيست ؟

3- الف: آنزيم را تعريف كنيد ؛ ب: معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد ؛ ج: بخش اصلي ديواره ي سلولي در گياهان از چه ماده اي است ؟

4-الف: واحد سازنده ي پروتيين ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

5-چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

6-پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-براي چربي ها و پروتيين ها يك وظيفه در بدن ما ذكر كنيد .

8-دو ماده ي آلي و دو ماده ي معدني را بنويسيد .

9-چرا سرعت بيشتر واكنش ها در دماي بالاتر از Cْ45 كاهش مي يابد ؟

10-تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

11-اگر به يك سيب زميني مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آن چه تغييري مي كند ؟

12-سه نقش مهم پروتيين ها در بدن بنويسيد .

13-چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

14-آنزيم ها جز, كدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

15-سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

16-اجزاي سازنده ي تري گليسريد را بنويسيد و يك نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

17-گليكوژن در بدن ما در چه اندام هايي ذخيره مي شود ؟

18-واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشد.

19-از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

20-چرا دماي بالا براي موجودات مضر است ؟

سئوالات تشريحي فصل چهارم علوم زيستي

 

1)ماده ي سبزموجوددرگياه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

3)يك نقش رگبرگ ويك نقش كوتيكول رابنوبسيد؟

4)درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟

5)تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين ميگردد؟

6)باطراحي آزمايشي اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقيق كنيد؟

7)گياهان گلوكزرابه صورت چه مولكولي ذخيره ميكنند؟

8)چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

9)سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامي كه درفرايندفتوسنتزمصرف مي شوندرانام ببريد؟

11)دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

12)ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

13)كوتيكول و ميانبرگ راتعريف كنيد؟

14)كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

15)افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

16)مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟وچرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب نيست؟

17)آياگياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

18)چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهي هامي شوند؟

19)كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

20)چراهمه ي فتوسنتزكنندگان ابزي حداكثرتاعمق صدمتري آب مي توانندزندگي كنند؟

21)فتوسنتزراتعريف كنيدوموادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

22)هريك ازبخشهاي زير در برگ چه كاري انجام مي دهند؟

الف ـ سلولهاي نگهبان روزنه ب ـ كوتيكول ج ـ رگبرگ

23)گياهان براي تبديل كردن گلوكزبه پروتئين به چه عنصري نيازدارند؟آن راچگونه به دست مي آورند؟

24)چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

25)چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

26)ازعوامل محيطي موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنويسيد؟

27)چرابعضي ازسيب زميني هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟

29)دوماده راكه طي فتوسنتزمصرف مي شوندرابنويسيد؟

30)نمودارزيراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان مي دهد.منحني راتفسيركنيد؟

سوالات تشریحی فصل پنجم علوم زیستی | زيست شناسی اول دبيرستان

۱- به سوالات زير به اختصار جواب دهيد.

- غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

- قند ميوه ……… و قند شير………مي‌باشد.

- چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

- يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

- يك نقش سديم و يك نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

- علت بيماريهاي كواشيوركور، شب‌كوري، اسكوروي، كريتينيسم ، پلاگر و بربري چيست؟

- كمبود چه عناصري به ترتيب باعث آنمي مي شود؟

- مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

2ـ الياف، آميلوپلاست ، لايه مياني و اسيدهاي آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

3ـ هر يك از بيماريهاي زير به علت كمبود چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود؟

الف) كواشيوركور ب) گزروفتالمي ج) اسكوروي د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

5- دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

7- الف- قند موجود در شير چيست؟ ب- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئين شير با پروتئين گوشت چيست؟

8- كمبود هر يك از مواد غذايي زير چه نوع بيماريهايي در بدن ايجاد مي كند.

الف- آهن ب‌ـ نياسين ج‌- كلسيم دـ ويتامين B1

9- آميلوپلاست چيست؟

10- تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

12- كمبود و ازدياد چه نوع تركيبات آلي و معدني سبب بروز اين بيماريها مي شود بنويسيد؟

الف- كواشيوركور ب‌- كم خوني ت‌- بري بري پ‌- سخت شدن كبد

ج‌-راشي‌تيسم ح‌ - شب كوري

13 – دو نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

14- اسيد آمينة اساسي چيست؟

15- منابع ويتامين D را بنويسيد؟

16- فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

17- كمبود هر يك از مواد زير چه بيماري در بدن ايجاد مي كند؟

الف- ويتامينB1 ب‌- پروتئين ج‌- يد دـ آهن

18- فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شير و ميوه‌ها را بنويسيد؟

20- گزروفتالمي در اثر كمبود چه ويتاميني به وجود مي‌آيد و علائم آن چيست؟

21- علت بيماريهاي كواشيوركور، راشي‌تيسم، شب‌كوري، و بربري را فقط نام ببريد؟

22- كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟ و در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

23- اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

الف‌ـ اسيد آمينه اساسي ب‌ـ تيروكسين ج‌- گلوتامات‌مونوسديم

24- نقش هر يك از مواد زير را در بدن بنويسيد؟ (براي هر كدام ذكر دو مورد كافي است)

الف ‌ـ سديم ب‌- كلسيم ج‌ـ ويتامينA دـ ويتامين C

25- يك مثال براي غذاهايي كه موارد زير را دارند بنويسيد؟

الف‌ـ لاكتوز ب‌ـ كلسيم ج ‌ـ سلولز دـ پروتئين مايع

26- علت بيماري پلاگر چيست؟

27- دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

28- جمله زير را تفسيركنيد.

(مقدار پروتئيني كه در هر مادة غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند).

29- اعمال ويتامين A را در بدن بنويسيد؟

30- منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

31- علت بيماري راشي‌تيسم و آسكوروي چيست؟

32- ويتامين‌ها براي ايفاي نقش خود بايد بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

34- محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

35- علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب و قند شدن روغن چيست؟

36- افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد و نيز نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

37- در بدن انسان براي هر يك از موارد زير نقشي را بنويسيد؟

الف‌)كلسيم ب‌)آهن ج ‌) ويتامينA د) ويتامينC

38- چرا مصرف روغنهاي گياهاي بهتر است؟

39- از افزودنيهاي غذايي محافظت كننده‌ها چه نقشي دارند؟

40- از ويتامينهاي محلول در چربي دو مثال بزنيد؟

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

42- الياف چيست و بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود علايم اين بيماري را بنويسيد؟

44- از دو افزودني غذايي گلوتامات‌مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟

45- آيا كلسترول اساساً مادة مضري است ؟ توضيح دهيد.

46- چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

47- مصرف هر يك از موارد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد.

الف‌- سيكلامات‌ها ب‌- مصرف بيش از حد ويتامين D

48- چرا پس از پخته شدن آميلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات درس علوم زیستی سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸ 10:13

سوالات علوم زیستی و بهداشت - فصل  1

فصل :

1.  دانشمندان پس از ون هلمونت و آزمایش او در مورد تفکر خلق الساعه کدام دو درس مهم را آموختند ؟

 

2.  فرضیه را تعریف کنید .

 

3.  در هنگام اجرای آزمایش ، باید به چه نکاتی توجه کرد ؟  چهار مورد.

 

4.   برای آزمودن فرضیه زیر آزمایش مناسبی طراحی کنید :

((کمبود عنصر  نیتروژن خاک ، سبب  کاهش  وزن دانه های گیاه نخودفرنگی می شود . ))

 

5.  در یافتن پاسخ پرسشهای خود در چه صورتی به تفکر علمی نزدیک می شویم ؟

 

6.  درستی یا نادرستی عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید :

الف ) پاستور با انجام آزمایش های خود ، نظریه خلق الساعه را باطل کرد .

ب ) محققان در سومین مرحله روش علمی به آزمودن فرضیه های خود می پردازند .

پ ) پژوهشگران امروزی به صورت دائمی  تصورات خود از واقعیت ها را می آزمایند .

 

7. مریم معتقد است نباید در نظریه های ثابت شده علمی شک کرد ، آیا این عقیده صحیح است ؟ چرا ؟

 

8. دانش علوم زیستی چیست و چگونه به دست آمده است ؟

 

9. هدف از انجام پژوهش های علوم زیستی پایه ای چیست ؟

 

10. روش علمی در یافتن پاسخ کدام پرسش ها ، کاربرد دارد ؟

 

11. به نظر شما مهمترین مرحله روش علمی کدام است ؟ چرا ؟

 

12. آیا در یافتن پاسخ تمام پرسش ها می توان از روش علمی استفاده کرد ؟ توضیح دهید .

 

 

سوالات علوم زیستی و بهداشت - فصل  2

 

1.  سلول ها چگونه مولکول های مختلف موجود در محیط را شناسایی می کنند ؟

2.  دیواره سلولی  در کدام سلول ها یافت می شود و چه نقش هایی بر عهده دارد ؟ سه مورد ذکر کنید .

3.  وظیفه هر یک از بخش های زیر را  در سلول بنویسید :

 الف ) اسکلت سلولی

ب ) ریبوزوم

پ ) دستگاه گلژی

ت ) لیزوزوم

4.  ساختار هر یک از اندامک های زیر را توضیح دهید  ؟

الف  ) شبکه آندوپلاسمی

ب ) واکوئل

ج ) میتوکندری

د ) لیزوزوم

5.  کدام یک از اندامک های سلولی زیر  دارای دو غشا هستند ؟ وظیفه آنها را بیان کنید :

                                 گلژی – میتوکندری – هسته – لیزوزوم

 

6.  جملات زیر را با  کلمات مناسب کامل کنید :

الف ) ریبوزوم ها در در جسمی به نام  ..................... ساخته می شوند .

ب ) نفوذ پذیری دیواره سلول ، از نوع ............... است .

ج )سلول های ................... فاقد دیواره سلولی هستند .

ت ) در هر یک از سلول های پوست  بدن انسان ، تعداد ............. عدد کروموزوم وجود دارد .

7.  شکل یک کروموزوم را در ابتدای تقسیم میتوز رسم کرده ، کروماتید و سانترومر را روی آن نشان دهید .

8.  وظیفه سلول های پوششی روده و سلول های عصبی در بدن انسان را توضیح دهید .

 

9. کدام یک از نمونه های مقابل اندام است ؟ بافتهای تشکیل دهنده آن را نام ببرید : استخوان – خون

10.  تغییرات کروماتین را هنگام آماده شدن سلول برای تقسیم ،  توضیح دهید .

11.   کدام اجزای سلول را می شناسید که در استحکام بخشیدن به سلول دخالت دارند ؟نام ببرید .

12. پس از 3 بار تقسیم میتوز سلولی دارای 12 جفت کروموزوم  ، چند عدد سلول تولید می شود و هر یک از آنها  دارای چند عدد کروموزوم خواهند بود ؟

سوالات علوم زیستی و بهداشت - فصل  3

 

1.  چرا وجود گلوکز در بدن  ، برای سلول ها اهمیت زیادی دارد ؟

 

2.  به پرسش های زیر پاسخ های کوتاه و مناسب دهید :

الف ) در ساختمان هیدرات های کربن چه عناصری به کار رفته است ؟

ب ) کدام ماده را می شناسید که فقط از سلولز ساخته شده باشد ؟

پ ) پلی ساکارید ذخیره ای بدن خرگوش چه نام دارد ؟

ت  ) معروفترین دی ساکارید طبیعت چه نام دارد ؟

 

3.  عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید :

الف ) منبع ذخیره ای گلوکز در سلول های کبدی انسان  را ................ می نامند .

ب  ) از ترکیب دو مونو ساکارید  با یکدیگر ، مولکول ............... تولید  می شود .

ج ) بخش اصلی دیواره سلول ها ی گیاهی از ..................... ساخته شده است.

ت ) برای تشخیص وجود نشاسته در مواد مختلف از معرف ................. استفاده می شود .

 

8.  با توجه به ویژگی مشترک لیپیدها ، آزمایشی ساده و قابل اجرا برای تشخیص چربیها طراحی کنید .

9.  دو مورد از وظایف لیپیدها در سلول را بنویسید .

 

10.  در مورد هموگلوبین به پرسش ها پاسخ دهید :

الف ) واحد سازنده هموگلوبین چه نام دارد ؟

ب ) نقش هموگلوبین در بدن انسان چیست ؟

 

11. عناصر سازنده کدام یک از سایرین متنوع تر است ؟چرا ؟

آنزیم تجزیه کننده ساکاروز- روغن زیتون – نشاسته – گلیکوژن

 

12. آسیب پذیری پروتئین شیر در برابر حرارت بیشتر است یا پروتئین سفیده نخم مرغ خام ؟ چرا ؟

 

13. در سلولی فرضی که342 نوع واکنش شیمیایی مختلف انجام می شود ، حداقل به فعالیت چند نوع آنزیم نیاز است ؟ چرا ؟

14.  از ویژگی های مشترک آنزیم ها به چهار مورد اشاره کنید .

سوالات علوم زیستی و بهداشت - فصل  4

 

1.  در فتوسنتز کدام مواد خام مصرف می شوند و نتیجه انجام عمل فتوسنتز تولید چه موادی است ؟

 

2.  شدت فتوسنتز را چگونه محاسبه می کنند.

 

3.  چرا ریشه  اغلب گیاهان فاقد کلروفیل است ؟

 

4.  اندام اصلی فتوسنتز کننده در گیاهان کدام است ؟ چرا ؟ چهار دلیل ذکر کنید .

 

5.  با رسم شکل یک روزنه هوایی را نشان داده و بنویسید روزنه های هوایی در کدام سطح برگ فراوانترند ؟ چرا ؟

 

6.  اگر در سطح فوقانی یک برگ فرضی تعداد 340 روزنه  هوایی وجود داشته باشد ، در این سطح ، چند سلول نگهبان روزنه   

    هوایی یافت  می شود ؟ چرا ؟

 

7.  اصطلاحات علمی مقابل را تعریف کنید :  کوتین – میانبرگ

 

8.  .چرا گیاهان گلوکز ذخیره ای خود را به شکل نشاسته ذخیره می کنند ؟

 

9.  دو عامل درونی و دو عامل محیطی را نام ببرید که بر شدت فتوسنتز موثر هستند .

 

10.عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید :

   الف ) گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را به صورت ................. و از راه .................. جذب می کنند .

   ب ) لایه کوتینی روی روپوست را .................. می نامند .

   پ ) گیاهان آبزی اکواریوم ها با تولید ................ از مرگ ماهی ها جلوگیری می کنند .

 

11. وظیفه رگبرگ ها را توضیح دهید .

 

12. دو مورد از زیان ها ی  استفاده زیاد کودهای شیمیایی نیتروژن داردر کشاورزی  را بنویسید .

 

 

 

 

 

سوالات علوم زیستی و بهداشت - فصل  5

 

1.  با خوردن غذا ، کدام نیازهای بدن  تامین می شود ؟

 

2.  غذایی که روزانه مصرف می کنیم باید شامل چه چیزهایی باشد ؟

 

3.  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید :

   الف ) قند موجود در میوه گلابی  از نوع ................. و .................. است .

   ب ) با خوردن شیر ، قند ی به نام .................. را مصرف می کنیم .

   پ ) دانه های نشاسته موجود در سیب زمینی را ................. می نامند .

   ت ) دیواره سلول های گیاهی عمدتا از ................. ساخته شده است .

 

4. چرا سلولز غذای انسان محسوب نمی شود ؟

 

5. فایده الیاف موجود در غذا چیست ؟ دو مورد ذکر کنید .

 

6. در مورد چربی ها به پرسش های زیر پاسخ دهید :

  الف  ) کدام چربیها در دمای معمولی جامد هستند ؟

  ب ) محل اصلی ذخیره چربی ها در بدن کدام کجا است ؟

 

7.کلسترول چیست و مصرف زیاد آن در غذای روزانه چه ایرادی دارد ؟

 

8. سه مورد از وظایف چربیها را در بدن انسان ذکر کنید .

 

9. به پرسش های زیر پاسخ های کوتاه و مناسب دهید :

 الف ) بیماری کمبود پروتئین در کودکان در حال رشد ، چه نام دارد ؟

 

ب) کمبود کدام ماده در بدن انسان سبب گرفتگی ماهیچه ها می شود ؟

 

پ) از ید برای تولید چه ماده ای در بدن استفاده می شود ؟

 

10. عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید :

الف ) بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه را ........................می نامند .

ب ) کمبودویتامین ..................... ،  سبب ایجاد زخم در اطراف دهان می شود .

پ ) ویتامین .....................در چسباندن سلول های بدن به یکدیگر دخالت دارد .

ت ) ویتامین ......................در پوست بدن انسان ساخته می شود .

 

10.  چگونه می توان از بروز بیماری کرتینیسم جلوگیری کرد ؟

 

11.  مصرف چه غذاهایی را برای سخت شدن استخوان ها در کودکان توصیه می کنید ؟ چرا ؟

 

12.  برای بازسازی و ترمیم سلول های بدن ، مصرف کدام غذاها مناسب تر است ؟ چرا ؟

 

13.  چرا کارگرانی که در نانوایی کار می کنند باید نمک بیشتری مصرف کنند ؟

 

14.  چرا مصرف هویج از بیماری شب کوری پیشگیری می کند ؟

 

15.  علت مبتلا شدن افراد به بیماری آنمی چیست ؟ مصرف چه غذاهایی از بروز این بیماری پیشگیری می کند ؟

 

16.  علت بروز هر یک از بیماری های زیر را بیان کنید :

گواتر – بری بری – پلاگر

 

17.  کدام ویتامین را می شناسید که مقدار آن با پختن غذا کاهش می یابد ؟ چرا ؟

 

18.  از ترکیباتی که در کارخانه های تولید مواد غذایی به مواد تولیدی افزوده می شود ، سه مورد را با ذکر کاربرد نام ببرید  .

 

19.  منبع تهیه گلوتامات منو سدیم تجاری وکاربرد آن در تهیه مواد غذایی چیست ؟

 

20.  دو مورد از وظایف ویتامین های گروه B را در بدن ذکر کنید .

 

 منبع : نشریه الکترونیکی هستی

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

فتوسنتز بدون نورخورشید دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ 16:35

فتوسنتز بدون نور خورشید

پیش از این گفته شده است که نور خورشید تولید قندهایی را که به نوبه خود به منبع انرژی برای ارگانیسم فتوسنتز کننده تبدیل می‌شوند ، تامین می‌کند.اما یک کشف جدید از اعماق دریای سیاه نشان می‌دهد که باکتری فتوسنتزکننده وجود دارد که بدون نور خورشید زندگی می‌کند. در عوض این باکتری از نور کم ساتع شده توسط حفره‌های هیدروترمال در عمق ۲۴۰۰ متری زیر سطح اقیانوس استفاده می‌کند. به گفته محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا این باکتری در آب داغی که از این شکاف‌ها بیرون می‌آید رشد می‌کند در حالی که دمای این آب نزدیک به ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد است. با ارزیابی DNA مشخص شد که این ارگانیسم عضوی از خانواده باکتری‌های گوگردی سبز است که برای بقا تنها به فتوسنتز متکی است. به گفته سرپرست این تحقیق ، پدیده فوق یعنی فتوسنتز در ناحیه‌ای از جهان که کاملا تاریک است تعجب‌آور است. اما این باکتری‌ها سیستم گیرنده (آنتن) پیچیده‌ای دارند که به آنها اجازه می‌دهد نور اندک ساتع شده از حفره‌های هیدروترمال را جمع‌آوری کنند. سپس این انرژی نورانی به مرکز واکنش ارگانیسم یعنی جایی که فتوسنتز روی می‌دهد ، منتقل می‌شود.

این امر نشان می‌دهد فتوسنتز پدیده‌ای است که تنها به مناطق سطحی کره زمین محدود نمی‌شود. به این ترتیب می‌توان فتوسنتز را در نواحی دیگری از کره خاکی و حتی در سیارات دیگر جست.

منبع: سایت آفتاب

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

علت انقراض دایناسورها دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ 16:34

علت مرگ دایناسورها

دایناسورها ان حیوانات عظیم الجثه ۶۵ میلیون سال قبل نابود شدند ولی هنوز علت واقعی این حادثه مکشوف نگردیده عده ای بر این باورند که سرمای شدید عامل ان بوده عده ای برخورد شهاب سنگ را به زمین علت ان می دانند و عده ای خشکسالی را بهانه قرار میدهند ولی ایا واقعا علت نابودی انها این بوده است؟ اخرین دایناسور روی زمین رو میتوان ارکئو پتریکس نامید که بعدها تغییر شکل داد و به پرندگان امروزی تبدیل شد دیگر جانداران که تغییر کرده اند عبارتند از: لاک پشتها میمونها مارمولک ها مارها افتاب پرست ها و... آیا میدانید مخوف ترین موجودات روی زمین کدام جانور است؟ در دوران کنونی اژدهای کمودور و در دوران ما قبل تاریخ ۲ دایناسور به نامهای : تیرانوزروس و داینو نیکوس . دایناسورها همگی خونسرد بودهاند ولی دانشمندان اکنون سنگواره ای را یافته اند که ثابت کرده ۱ نوع دایناسور بر خلاف بقیه خونگرم بوده است به هرحال همگی نابود شدند و علت ان کشف نشد.

 

منبع :سایت آفتاب

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

چراآپاندیس داریم؟ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ 16:33

چرا آپاندیس داریم؟

شاید شما هم این فکر افتاده باشید، که آپاندیس به چه دردی می‌خورد، به خصوص که هر سال تعداد زیادی از افراد به علت التهاب آن (ٱپاندیسیت) تحت جراحی قرار می‌گیرند و آپاندیس‌شان را در می‌آورند.آپاندیس در حیوانات مهره‌دار گیاهخوار،بسیار بزرگتر است و کارکرد اصلی آن کمک به هضم رژیم غذایی عمدتا گیاهی آنها ست. آپاندیس انسان یک کیسه کوچک است که به روده بزرگ در محل اتصال آن به روده کوچک، راه دارد و نقش مستقیمی در کمک به هضم غذا ایفا نمی‌کند. زیست‌شناسان  معتقدند که آپاندیس انسان، یک اندام بازمانده از نیاکان گیاهخوار ماست. استدلال موجود این است که این اندام‌های بازمانده و تحلیل‌رفته، زمانی برای بقا ضروری بوده‌اند، اما در طول زمان کارکرد یا اهمیت خود را از دست داده و یا به کل از بین رفته است.

منبع : سایت آفتاب

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |